2022 වසරේ අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) නොමිලේ පවත්වන මෙම ප්‍රායෝගික පන්ති සැප්තැම්බර් 20 වන දින ආරම්භවේ. ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ අනෙකුත් විස්තර සඳහා EduNET.LK වෙබ් අඩවියේ  නිවේදනය බලන්න.